1. LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2015/2016 (Dibuka)
  2. LEPASAN SPM/SETARAF (RAYUAN) SESI AKADEMIK 2015/2016 (Belum Dibuka)
  3. LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2015/2016 (Belum Dibuka)
  4. LEPASAN STPM/SETARAF (Belum Dibuka) SESI AKADEMIK 2015/2016 (Dibuka)